Podmienky používania

 1. Portál npozicky.sk umožňuje bezplatne zverejňovať a vyhľadávať ponuky a dopyty pôžičiek súkromných osôb alebo podnikateľských subjektov, ďalej len užívateľov.
 2. Služby npozicky.sk sú užívateľom poskytované zadarmo. Výnimku tvoria iba doplnkové funkcie pri inzeráte typu ponuka. Doplnkovou funkciou služby sa rozumie nadštandardná možnosť alebo funkcia, ktorých aktivácia nie je nevyhnutne nutnou podmienkou na používanie základnej funkcionality npozicky.sk napríklad zvýhodnenie pozície (topnutie) alebo overenie poskytovateľa.
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v inzeráte, prípadne inzerát vôbec nezverejniť, prípadne inzerát odstrániť, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, podmienkami npozicky.sk alebo dobrými mravmi.
 4. Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát pokiaľ je inzerát vložený do nesprávnej sekcie s ohľadom na text inzerátu alebo ak inzerát budí dojem, že užívateľom je iná právnická alebo fyzická osoba. Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát aj pri podozrení, že inzerát odporuje podmienkam npozicky.sk.
 5. Vložený dopyt bude bezplatne zverejnený po dobu 3 mesiacov. Po tejto lehote bude automaticky vymazaný spoločne so všetkými údajmi, ktoré užívateľ pri zadávaní uviedol. Pri vymazaní bude užívateľovi zaslaný potvrdzujúci mail s informáciami o odstránení alebo aktualizovaní inzerátu.
 6. Užívateľ si je vedomý toho, že pokiaľ bude chcieť inzerát odstrániť pred uplynutím doby zverejnenia, musí tak učiniť sám pomocou odkazu, ktorý dostal emailom.
 7. Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt medzi predávajúcim a kupujúcim a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie alebo zaplatenie služieb.
 8. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v inzeráte, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou. Užívateľ súhlasí s anonymným využitím registračných a štatistických údajov.
 9. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov služieb npozicky.sk ani za spôsob akým služby npozicky.sk využívajú. Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb serveru užívateľmi či tretími osobami.
 10. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb npozicky.sk. Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb npozicky.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.
 11. Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa vedeniu služieb npozicky.sk venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou, tak aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní služby npozicky.sk mohli vzniknúť užívateľom či tretím osobám.
 12. Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia služby serveru upravovať alebo inovovať.
 13. Užívateľ súhlasí v zmysle zákona o službách informačnej spoločnosti s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený zasielať užívateľovi akékoľvek emailové správy, obsahujúce informácie o novinkách, ktoré ponúka portál npozicky.sk.
 14. Na zobrazovanie reklám návštevníkom našich webových stránok využívame služby reklamných spoločností tretej strany. Tieto spoločnosti môžu použiť informácie (neobsahujúce vaše meno, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo) o vašich návštevách na týchto a iných webových stránkach s cieľom poskytnúť reklamy o službách, ktoré vás zaujímajú.
 15. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia.Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.
 16. Registráciou na stránke npozicky.sk súhlasite s občasným zasielaním reklamných emailov. Zasielanie môžete zrušiť v nastaveniach po prihlásení poskytovateľa.